Ważne terminy !!!

Ważne terminy

Ważne terminy dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorców obowiązują następujące terminy płatności zobowiązań publiczno-prawnych:

ZUS 

  • do 10. dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca - dla przedsiębiorców opłacających składki także za innych (np. pracowników, zleceniobiorców)

(zob. art. 15 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

 

PIT/CIT (podatek dochodowy) 

  • do 20. dnia miesiąca/kwartału następującego po miesiącu/kwartale, w którym podatnik uzyskał dochód,
  • za grudzień/ostatni kwartał - do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego

(zob. art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 25 ust. 1a i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

 

VAT 

  • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

(zob. art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)

W razie uchybienia jednemu z powyższych terminów płatnik jest zobowiązany do naliczenia odsetek za zwłokę, z tym, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej (obecnie: 6,60 zł).

(zob. art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej)